ورود به پانل مشترکین

ورود با کد ملی
ورود با نام کاربری

راهنمای شارژ حساب کاربری:

مشترک می تواند برای شارژ حساب کاربری(شماره حساب 70070709 بانک شهر بنام سازمان حمل ونقل ترافیک مشهد - سامانه دوچرخه عمومی) از یکی از دو روش زیر اقدام نماید:
■ درگاه اینترنتی: با مراجعه به سامانه اینترنتی www.ibsm.ir از طریق پنل مشترکین وارد سامانه شده و مراحل شارژ حساب را طبق فرآیند موجود طی نمایید.
■ واریز وجه: با مراجعه به ایستگاه و توسط کارتهای بانکی عضو شتاب از طریق POS نصب شده اقدام به شارژ حساب نماید.